HŘIŠTĚ JE ZPOPLATNĚNO DLE  BODU V. PROVOZNÍHO ŘÁDU (POPLATKY ZA ÚDRŽBU HŘIŠTĚ)

 

PROVOZNÍ ŘÁD MULTIFUNKČNÍHO SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ

 • Majitel a provozovatel:      TJ Oznice z.s., 756 24 Oznice 109, IČ: 68898622
 • Umístění:                              Katastrální území obce Oznice
 • Správci hřiště:                     Tomáš Bětuňák, Libor Hrabovský

I.Úvodní ustanovení

 1. Provozní řád multifunkčního sportovního hřiště (dále jen MSH) upravuje režim využívání MSH především pro následující sportovní aktivity: tenis, volejbal, plážový volejbal, plážový fotbal, nohejbal, házená, fotbal, florbal, pozemní hokej, lední hokej, basketbal a badminton. Jiná činnost smí být na hřišti provozována pouze s výslovným souhlasem provozovatele.
 2. Provoz na MSH organizuje správce, jehož ustanovuje provozovatel. V době jeho nepřítomnosti jím určená osoba.
 3. Osobám mladším 8let je užívání MSH povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, zákonného zástupce či jiné dospělé osoby.
 4. Uživatel MSH je povinen provozovat dohodnutý druh sportu, dodržovat sjednanou dobu využití, předpisy pro ochranu zdraví, osob a majetku.
 5. Vstup je výhradně na vlastní nebezpečí a provozovatel nenese žádnou odpovědnost za zranění uživatelů vzniklé při sportovní činnosti a za škody na odložených a odcizených věcech.
 6. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce (případně jeho zástupce) oprávněn jej z hřiště vykázat bez nároku na náhradu nevyužitého času zapůjčení.
 7. V případě vzniku jakékoliv závady či poškození na sportovním zařízení, povrchu či ochranném oplocení je uživatel povinen tuto skutečnost oznámit správci, který o vzniklé situaci neprodleně informuje provozovatele. Každý uživatel nese plnou zodpovědnost za škody vzniklé nesprávným užíváním a je povinen nahradit škodu způsobenou na MSH.

II.Provozní režim MSH

 1. K evidenci obsazenosti slouží on-line rezervační systém. Minimální hrací doba je 60 min. Hráči si mohou hrací dobu objednat:
  a) on-line na webu http://tjoznice.cz/rezervace-online/
  b) osobně u správce
  c) telefonicky 604 458 333 nebo 732 505 131
 2. Rezervaci je nutné provést nejpozději 1 hodinu předem, což platí i pro zrušení rezervace. V opačném případě bude účtován poplatek za údržbu hřiště (bod V.) v plné výši.
 3. Online rezervace mají vždy přednost. Pokud není hřiště obsazeno ani rezervováno, je možné jej obsadit i bez online rezervace tím, kdo přijde dříve. Není-li na další hrací hodinu hřiště objednáno, můžou uživatelé pokračovat ve hře vždy další hodinu za cenu dle bodu V.
 4. Nebude-li objednané hřiště obsazeno objednatelem do 10 minut po uplynutí začátku objednané hrací doby, může hřiště obsadit další zájemce.
 5. Pokud bude na stejnou hrací dobu více zájemců, rozhoduje o tom, kdo hřiště obsadí, zásadně správce. V tomto případě mají přednost místní hráči před cizími zájemci. Pořadí zájemců bude určováno takto: on-line rezervace, osobně u správce, telefonicky. Provozovatel může rozhodnout o zapůjčení MSH cizímu subjektu, např.za účelem pořádání turnaje apod.
 6. Zájemci si mohou hřiště po dohodě se správcem dlouhodobě rezervovat ve vymezených časech. Všechny dlouhodobé rezervace budou zaneseny do rezervačního systému. Pro víkendové rezervace mají přednost turnaje před jednotlivci.
 7. Pokud se objednatel včas neomluví, případně nezruší rezervaci, nebude mu již hřiště více zapůjčeno!
 8. Při odchodu ze sportoviště je objednatel povinen uvést jej do původního stavu. Je povinen uklidit nebo vrátit vypůjčený materiál a dodržovat pořádek.
 9. V případě zjištění jakékoliv závady na sportovním zařízení nebo v jeho okolí, je objednatel povinen tuto závadu bezodkladně nahlásit správci. Pokud tak neučiní, bude náhrada za případné škody vymáhána na objednateli.
 10. Cena za zapůjčení hřiště se řídí dle Poplatků za údržbu hřiště (bod V.), který je nedílnou součástí tohoto provozního řádu

III.Pravidla ochrany bezpečnosti zdraví osob a majetku

 1. Uživatelé jsou povinni:
  •využívat sportoviště pouze ke sportovním účelům
  •dbát ochrany sportoviště a jakékoli poškození ihned hlásit
  •chránit areál proti vandalům a svévolnému poškozování
  •zasáhnout v případě, že se stanou svědky ničení areálu a nahlásit to správci MSH
 2. Je zakázáno znečišťovat či jakkoli jinak poškozovat umělý povrch hřiště a sportovní zařízení (sítě, sloupky, branky, oplocení apod.)
 3. Do prostoru hřiště se zakazuje:
  •vstupovat v nevhodné obuvi (zejména v kopačkách, tretrách, v botách s podpatky nebo ve znečistěné obuvi (blátem, štěrkem apod.)
  •odhazování žvýkaček
  •odhazování odpadků mimo nádoby k tomuto účelu určené
  •vstupovat podnapilým osobám
  •vodit na hřiště jakákoli zvířata
  •vjezd na motocyklu, na kolech
  •konzumace alkoholických nápojů, omamných látek či drog
  •vstup s ostrými předměty
  •provádění jakýchkoliv úprav a zásahů na vybavení sportoviště bez souhlasu správce
  •pořádání jakýchkoli akcí v areálu bez předchozího souhlasu provozovatele
  •kouření v celém areálu MSH
 4. Veškeré úrazy, vzniklé z důvodu provozních vad sportovního areálu nebo poškození hřiště, musí být ihned nahlášeny správci areálu, aby bylo možné provést okamžitá opatření k nápravě
 5. Žádný uživatel hřiště nesmí svým jednáním ohrožovat zdraví jiných, ani jinak omezovat nebo obtěžovat ostatní uživatele nebo diváky.
 6. Divákům je vyhrazeno místo k tomu určené (lavičky pod zastřešením, za opěrnou zídkou apod.)

IV.Správce MSH

 1. Správce MSH je zejména povinen:
  –připravit hřiště pro daný druh sportu rezervovaný objednavatelem
  –pečovat průběžně o herní prvky a vybavení MSH
  –zajišťovat úklid hrací plochy podle potřeby
  –upozorňovat provozovatele na zjištěné závady a provozní problémy
  –kontrolovat, zda-li při sportu nedošlo k poškození sportoviště či jeho zázemí
 2. Správce je oprávněn:
  –kontrolovat totožnost uživatelů v případech, kdy nejsou osobně známi
  –řešit spory při obsazování a využívání MSH
  –v případě porušení tohoto řádu vykázat uživatele z hřiště nebo odmítnout poskytnutí hřiště nezpůsobilým osobám (nevhodná obuv, podnapilí apod.)
  –v případě nepříznivého počasí nevhodného pro provoz hřiště zastavit jeho provoz –vymáhat úhradu za případné škody způsobené na majetku MSH

V.Poplatky za údržbu MSH

 1.  Hřiště na plážový volejbal: 100,-Kč/hod.
 2.  Asfaltové hřiště na florbal a basketbal: ZDARMA. Organizované skupiny dospělých v min.počtu 5 lidí: 20 Kč/os/hod.
 3. Víceúčelové hřiště:
  - tenis, nohejbal: 100 Kč/hod./kurt
  - fotbal, házená, volejbal v organizované skupině dospělých(min 5 lidí): 20 Kč/os/hod.
  Děti + doprovod s trvalým pobytem v obci Oznice, mládež do 18 let s trvalým pobytem v obci Oznice a senioři s trvalým pobytem v obci Oznice mají vstup docelého MSH zdarma. To je podmíněno účastí na brigádách, které budou veřejně vyhlášeny.

VI.Platba údržbu MSH

 1. Poplatky za údržbu hřiště je nutné uhradit u paní Skýpalové, Oznice č. 83 (cca 400m nad hřištěm, druhá odbočka doprava, druhý dům po pravé straně). Tel: 606 343 854. Druhá možnost zaplacení je volat jednoho ze správců (viz „Důležitá telefonní čísla“)

VII.Provozní doba

Hřiště je v provozu celoročně. Provozní doba je určena takto: pondělí – neděle 8.00 – 21.00 hod. Běžnou provozní dobu je možné upravovat zejména v souvislosti s pořádáním větších akcí, turnajů apod. V zimním období může správce rozhodnout o uzavření MSH v závislosti na počasí (teplota, srážky) zejména vzhledem k doporučení výrobce umělého povrchu ke způsobilosti pro provoz a vzhledem k technickému stavu hřiště a okolí.

Důležitá telefonní čísla:

 • Správci hřiště: Tomáš Bětuňák, tel: 604 458 333, Libor Hrabovský, tel: 732 505 131
 • Policie ČR 158
 • Zdravotní záchranná služba: 155
 • Hasiči: 150

VIII.Účinnost provozního řádu

 1. Tento provozní řád byl schválen valnou hromadouTJ Oznice z.s. na svém zasedání dne 18. 4. 2019.
 2. Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2019

Jan Herber - předseda TJ Oznice z.s.